คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Faculty of Social Sciences

คณะสังคมศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

อาคาร  ๕๑  ชั้น ๓   เลขที่  ๙๐ หมู่ ๗  ตำบลสามพราน    อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   ๗๓๑๑๐

E-mail :  SSRPCA@gmail.com    Tel &Fax: ๐๓๔ – ๓๑๑-๑๐๙,  ๐๓๔ – ๓๑๒-๐๐๙ ต่อ ๔๑๑

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ

วันที่ดำเนินการ 12 มกราคม 2555

สถานที่ คณะสังคมศาสตร์

553  554
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งชุดไทย

53  54

55  56