คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Faculty of Social Sciences

คณะสังคมศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

อาคาร  ๕๑  ชั้น ๓   เลขที่  ๙๐ หมู่ ๗  ตำบลสามพราน    อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   ๗๓๑๑๐

E-mail :  SSRPCA@gmail.com    Tel &Fax: ๐๓๔ – ๓๑๑-๑๐๙,  ๐๓๔ – ๓๑๒-๐๐๙ ต่อ ๔๑๑

ออ
ชื่อ-สกุล
พ.ต.ท.หญิง อโนมา  โรจนาพงษ์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ (สบ๒)
วุฒิการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษามหาบัณฺฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ครุศาสตรดุษฎีับัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ติดต่อ
pol.anoma@gmail.com